Despre fondurile europene. Partea I

Iți place acest articol?

Ce sunt fondurile europene

Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de fiecare stat membru în parte.

Pentru România, Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI) sunt principala sursă de finanțare a Programelor Operaționale care au ca principal obiectiv implementarea Politicii de Coeziune economică și socială la nivel național.

Fondurile ESI cuprind:

 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
 • Fondul Social European (FSE);
 • Fondul de Coeziune (FC);
 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
 • Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

Complementar, dezvoltarea agriculturii se finanțează și prin plățile directe suportate din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA).

Ajutoarele pentru categoriile de persoane defavorizate sunt asigurate din Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD).

Ce se poate finanța din fondurile europene

Prin documentele-cadru agreate cu UE pentru perioada de programare 2014 – 2020 au fost stabilite priorități clare în ceea ce privește investițiile finanțate din fondurile europene (detaliate mai sus), din care putem enumera:

 • Dezvoltarea IMM-urilor și creșterea competitivității mediului de afaceri;
 • Investiții în agricultură și dezvoltare rurală;
 • Investiții în acvacultură, în creșterea productivității IMM-urilor care își desfășoară activitatea în acest domeniu, în infrastructura specifică;
 • Investiţii în infrastructură (transporturi, rețele de apă potabilă și canalizare, managementul deșeurilor, sănătate, educație, turism, patrimoniu cultural, eficienţă energetică şi energie regenerabilă);
 • Investiții;
 • Investiții în cercetare, dezvoltare şi inovare în domenii prioritare pentru România, precum şi din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
 • Investiții în capitalul uman, prin activităţi de formare sau reconversie profesională, servicii sociale, înființarea de locuri de muncă, promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei și a discriminării;
 • Cooperarea teritorială între regiunile UE în domeniul cercetării, mediului, transporturilor, educației, energiei, sănătății, securității și formării;
 • Consolidarea și dezvoltarea administrației publice centrale și locale prin realizarea de investiții specifice;
 • Consolidarea capacității administrative a beneficiarilor în vederea pregătirii și implementării proiectelor finanțate din FESI.

Cine poate avea acces la fondurile europene

În ceea ce privește fondurile alocate politicii de coeziune, cei care solicită finanțare pot fi entităţi cu personalitate juridică (persoane juridice) înregistrate în România: societăți comerciale (întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, microîntreprinderi), ONG-urile, companii naționale, autorități publice locale și asociații ale acestora, instituții de învățământ, institute de cercetare, instituții publice. Fondurile europene alocate pentru agricultură pot fi obținute de către fermierii care își fiscalizează activitatea prin diferite entități juridice, precum PFA-uri, cooperative (cooperative agricole și societăți cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Pentru partea de infrastructură locală (inclusiv irigații) beneficiarii pot fi organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

Pentru finanțarea de afaceri non-agricole în mediul rural (pentru diversificarea surselor de venit), pot contracta fonduri europene fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din mediul rural (care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată), micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural (care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului), micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi (înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului – start-up-uri). În schimb, în cadrul proiectelor finanțate prin Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, beneficiarii finali sunt persoanele defavorizate (de exemplu: familii în sărăcie severă, familii cu copii care beneficiază de Legea nr. 277/2010 pentru susținerea familiei, persoane/familii fără adăpost, persoane/familii aflate temporar în situații critice de viață, copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul Național de Rechizite Școlare, copii preșcolari înscriși în învățământul de stat, care sunt eligibili pentru Legea nr. 248/2015, cele mai dezavantajate cupluri mamă-nou-născut, cu risc de sărăcie și excluziune socială, etc.).

 

Sursă: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Oportunități de Finanțare UE

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *