Cum se face o sesizare penală

Iți place acest articol?

Potrivit art.288 din Noul Cod de Procedură Penală, organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunț, ori se sesizează din oficiu când află pe orice altă cale că s-a săvârșit o infracțiune. În cazul în care organul de urmărire penală se sesizează din oficiu, încheie un proces verbal în acest sens. Plângerea este încunoștințarea facută de o persoană fizică sau de o persoană juridică, referitoare la o vătămătoare ce i s-a cauzat prin infracțiune.

Denunțul este încunoștințarea făcută de către o persoană fizică sau de către o persoană juridică despre săvârșirea unei infracțiuni. Principala diferență dintre plângere și denunț constă în faptul că autorul plângerii este victima infracțiunii sesizate, iar autorul denunțului nu este vătămat, prejudiciat în mod direct prin infracțiunea pe care o sesizează.

Atât în plângerea, cât și denunțul au un conținut asemănător, condițiile de formă și de conținut pe care trebuie să le îndeplinească fiind similare. Plângerea și denunțul se adresează organelor de anchetă. ( parchet, poliție) Nu este o problemă dacă organul de anchetă sesizat nu este cel competent, potrivit legii, întrucât organul căruia i-a fost adresată sesizarea are obligația să o trimită celui competent.  Plângerea sau denunțul pot fi făcute atât în scris, cât și oral. Când sunt făcute oral, organul de anchetă are obligația să întocmească un proces verbal în care să le consemneze. Recomandăm formularea sesizărilor în scris și depunerea lor la registratura parchetului local ( de pe lângă judecătorie) din raza teritorială în care a fost săvârșită infracțiunea sesizată sau a parchetului județean. ( de pe lângă tribunal)

În cazul infracțiunilor de corupție, întrucât urmărirea penală (anchetă) este efectuată, re regulă, de procurorul de pe lângă tribunal, sesizarea trebuie adresată parchetului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială a fost săvârșită infracțiunea corupție sesizată. Sesizarea scrisă poate fi trimisă și prin poștă, de preferat cu confirmarea de primirea. De asemenea, sesizarea pentru orice infracțiune de corupție poate fi adresată și direct Direcției Naționale Anticorupție ( DNA), care va decide apoi asupra organelor de anchetă care vor efectua urmărirea penală. DNA a publicat pe pagina proprie de internet un formulat online pentru comunicarea de date despre acte corupție.

Potrivit legii, plângerea sau denunțul trebuie să conțină:

  • Numele și prenumele petiționarului, codul numeri personal și domiciliul în cazul persoanelor fizice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare și contul bancar, în cazul persoanelor juridice.
  • Calitatea petiționarului ( precizarea dacă acționează în nume personal sau ca mandatar/reprezentant al unei persoane, în acest caz, persoana reprezentată trebuie nominalizată) Atenție: în cazul denunțului, aceasta poate fi făcut numai personal.
  • Descrierea faptei care formulează obiectul sesizării ( e necesară o descriere cât mai exactă și detaliată a faptelor. Orice element de fapt, chiar aparent neimportant, care poate servi la stabilirea existenței infracțiunii sesizate sau la identificarea făuritorului, trebuie adus la cunoștință organelor de anchetă. Descrierea faptelor trebuie făcută cât mai obiectiv și cât mai detașat de emoțiile, trăirile, sentimentele, părerile sau aprecierile celui care relatează)
  • Indicarea făptuitorului, desigur dacă este cunoscut ( dacă autorul sesizării nu cunoaște făptuitorul, va face mențiune în acest sens, urmând ca organele de anchetă să procedeze și la identificarea făptuitorului)
  • Indicarea mijloacelor de probă ( este o mențiune foarte importantă pentru ca sesizarea să fie cu adevărat eficientă. Spre exemplu, indicarea unor martori – de preferat cu nume complet și adresă – de asemenea, trebuie remise organelor de anchetă orice înscrisuri, fotografii, înregistrări sau obiecte care pot servi la dovedirea susținerilor din sesizare, dacă acestea nu sunt deținute de petiționar, care însă îi cunoaște pe deținătorii lor, acesta trebuie să precizeze în sesizare cine deține respectivele mijloace de probă.
  • Semnătura petiționarului sau a mandatarului.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *